foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
------------------------------
 sekretariat@sp36.edu.pl
ul. Słowackiego 54/56

Szkoła Podstawowa nr 36

im. mjr. Henryka Sucharskiego

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że zgodnie z nowelizacją Rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zajęcia w szkołach wszystkich typów pozostają zawieszone do 7 czerwca 2020 r.
Do tego czasu prowadzone będzie nadal zdalne nauczanie.
Zgodnie z przywołanym Rozporządzeniem od 25 maja istniała możliwość zorganizowania w szkołach podstawowych zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla klas 1-3 w świetlicach szkolnych oraz konsultacji dla uczniów klas ósmych. Jednakże mając na uwadze względy bezpieczeństwa i właściwe, zgodne z zaleceniami sanitarnymi przygotowanie placówek do przyjęcia uczniów, zdecydowano, że szkoły podstawowe w Poznaniu nie zostaną otwarte 25 maja.
Nie będą więc działały świetlice szkolne i nie zostaną zorganizowane na terenie szkoły konsultacje dla uczniów klas VIII. Termin ten został przesunięty o jeden tydzień, czyli na 1 czerwca 2020 r.
Planując uruchomienie zajęć na terenie poznańskich szkół podstawowych, Wydział Oświaty UMP (w oparciu o zapisy rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej oraz wytyczne dotyczące reżimu sanitarnego) opracował procedury funkcjonowania szkół podstawowych w ww. formule w czasie epidemii.
Przygotowane zostały procedury związane z powrotem uczniów do szkół, w tym wzory oświadczeń dla rodziców oraz ankiety badające zainteresowanie rodziców i uczniów zajęciami opiekuńczo- wychowawczymi w świetlicy szkolnej oraz udziałem dzieci w konsultacjach..
Dokumenty te zostały przesłane Państwu poprzez e-dziennik.
W związku z powyższym informuję, że od 25 maja do 31 maja 2020 r. zajęcia w naszej szkole są zawieszone.
O wszelkich zmianach, dotyczących organizacji edukacji, wychowania i opieki będziecie Państwo informowani na bieżąco za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
Z wyrazami szacunku
Katarzyna Czyż
dyrektor szkoły


Copyright © 2023 SP 36 w Poznaniu Rights Reserved.