foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
------------------------------
 sekretariat@sp36.edu.pl
ul. Słowackiego 54/56

Szkoła Podstawowa nr 36

im. mjr. Henryka Sucharskiego

Kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego LEON zaowocowała wspaniałymi osiągnięciami naszych zdolnych dzieci. Uczniowie wykazali się znajomością słownictwa i gramatyki.

W tym roku mamy aż ośmioro LAUREATÓW! Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów !!!

 

Podczas zdalnego nauczania, uczennice i uczniowie klasy 2b zredagowali kilka gazetek. Zapraszamy do lektury ;)

 

Szanowni Państwo,

decyzją MEN do 26 czerwca br. przedłużone zostało kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych. Jednocześnie wznowiono działalność domów wczasów dziecięcych, przedszkoli oraz szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, a także ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Uruchomiono również możliwość zakwaterowania uczniów w internacie zorganizowanym w centrum kształcenia zawodowego.

Obecnie w szkole jest sprawowana opieka nad uczniami klas 1-3, których rodzice zadeklarują taką potrzebę i wypełnią opublikowane wcześniej dokumenty rekomendowane przez organ prowadzący.

Utrzymujemy także do końca roku szkolnego konsultacje dla uczniów wg opublikowanego harmonogramu. Nauczyciele przez 4 dni realizują nauczanie zdalne, a 1 dzień w tygodniu są do dyspozycji uczniów w szkole. Pracuje także biblioteka szkolna wg harmonogramu podanego za pośrednictwem dziennika. Pedagog i psycholog szkolny realizują swoje zadania.

Udział ucznia w konsultacjach wymaga wypełnienia ankiety i podpisania oświadczenia przez rodziców.

W rozporządzeniu MEN podano 28 czerwca jako dzień, do którego będzie utrzymane ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Data ta pokrywa się z terminem zakończenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego wypłacanego rodzicom. W praktyce jednak zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się w piątek, 26 czerwca, a od soboty, 27 czerwca uczniowie rozpoczną wakacje.

W załączeniu przekazuję regulacje prawne oraz komunikat MEN w tej sprawie.

Z poważaniem
Katarzyna Czyż

Załącznik - Nowelizacja_Rozporzadzenia_MEN_30b.pdf

Załącznik - Ksztalcenie_na_odleglosc_w_szkolach_i_placowkach_przedluzone_do_26_czerwca_br_-_komunikat_MEN.pdf

Tuż przed zamknięciem szkół uczniowie klasy 6a wzięli udział w pokazie finałowym modułu 'NAGRAJ'. W trakcie warsztatów zaprezentowane zostały różne techniki animacji, a także poszczególne etapy powstawania filmu przez młodych artystów: Annę Paprzycką oraz Krystiana Koźbiała. Uczestnicy otrzymali możliwość bezpośredniego poznania warsztatu filmowego, a także praktyczną wiedzę o procesie tworzenia filmów.

Do 7 czerwca obowiązuje nauczanie zdalne.

Jednocześnie szkoła uruchamia konsultacje dla uczniów oraz zajęcia opiekuńczo wychowawcze dla dzieci z klas 1-3, których rodzice z przyczyn zawodowych nie mogą zapewnić opieki w godzinach pracy.

Konsultacje z nauczycielami dla uczniów zdrowych odbywać się będą wg harmonogramu udostępnionego rodzicom poprzez dziennik.

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że zgodnie z nowelizacją Rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zajęcia w szkołach wszystkich typów pozostają zawieszone do 7 czerwca 2020 r.
Do tego czasu prowadzone będzie nadal zdalne nauczanie.
Zgodnie z przywołanym Rozporządzeniem od 25 maja istniała możliwość zorganizowania w szkołach podstawowych zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla klas 1-3 w świetlicach szkolnych oraz konsultacji dla uczniów klas ósmych. Jednakże mając na uwadze względy bezpieczeństwa i właściwe, zgodne z zaleceniami sanitarnymi przygotowanie placówek do przyjęcia uczniów, zdecydowano, że szkoły podstawowe w Poznaniu nie zostaną otwarte 25 maja.
Nie będą więc działały świetlice szkolne i nie zostaną zorganizowane na terenie szkoły konsultacje dla uczniów klas VIII. Termin ten został przesunięty o jeden tydzień, czyli na 1 czerwca 2020 r.
Planując uruchomienie zajęć na terenie poznańskich szkół podstawowych, Wydział Oświaty UMP (w oparciu o zapisy rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej oraz wytyczne dotyczące reżimu sanitarnego) opracował procedury funkcjonowania szkół podstawowych w ww. formule w czasie epidemii.
Przygotowane zostały procedury związane z powrotem uczniów do szkół, w tym wzory oświadczeń dla rodziców oraz ankiety badające zainteresowanie rodziców i uczniów zajęciami opiekuńczo- wychowawczymi w świetlicy szkolnej oraz udziałem dzieci w konsultacjach..
Dokumenty te zostały przesłane Państwu poprzez e-dziennik.
W związku z powyższym informuję, że od 25 maja do 31 maja 2020 r. zajęcia w naszej szkole są zawieszone.
O wszelkich zmianach, dotyczących organizacji edukacji, wychowania i opieki będziecie Państwo informowani na bieżąco za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
Z wyrazami szacunku
Katarzyna Czyż
dyrektor szkoły


Copyright © 2023 SP 36 w Poznaniu Rights Reserved.