foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
------------------------------
 sekretariat@sp36.edu.pl
ul. Słowackiego 54/56

Szkoła Podstawowa nr 36

im. mjr. Henryka Sucharskiego

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

WSTĘP

Szkoła Podstawowa nr 36 w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sp36.edu.pl. Skorzystano również z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (https://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa spełnia wymagania w 96,69%.

Data publikacji strony internetowej w obecnej formie: 2014-01-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-08

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak modułu powiększania czcionki
  • brak trybu wysokokontrastowego
  • nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury,
  • na stronie istnieją pułapki klawiaturowe,
  • brak mapy strony,
  • linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich języku, formacie i rozmiarze,
  • kontrast tekstu do tła nie wynosi co najmniej 4,5:1,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
  • po powiększeniu widoku strony do 200% nie widać całość informacji ze strony w poziomie

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI

Deklarację sporządzono dnia 23.09.2020 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej nr 36 w Poznaniu.

 

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE

Sekretariat szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., telefon: 61 8475820
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej oraz składać żądania zapewnienia dostępności prezentowanych informacji i elementów strony internetowej serwisu.

 

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście, dostępne zarówno od ulicy Słowackiego. Nie ma schodów, teren jest płaski, bez przeszkód. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych. Pojazdy z osobami niepełnosprawnymi mogą zaparkować we wjeździe od ulicy lub na wydzielonym miejscu obok budynku. Przy wejściu głównym pracownicy obsługi udzielają informacji, a także monitorują ruch osób wchodzących do szkoły i wychodzących ze szkoły. Budynek  posiada 4 kondygnacje. Na każdą kondygnację prowadzą schody. W budynku szkoły nie ma windy. Na każdym poziomie szkoły znajduje się korytarz szkolny. Przed wejściem do szkoły nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W szkole nie ma dostosowań dla potrzeb osób niepełnosprawnych: informacji głosowych, pętli indukcyjnych, oznaczeń w języku Braille'a , korzystania z tłumacza języka migowego.


Copyright © 2024 SP 36 w Poznaniu Rights Reserved.